Twoje Centrum Szkoleniowe

Nauczmy się dziś czegoś nowego!

Kurs programowania - Python

PYTHON Operatory

 

Operatory są symbolami wykonania działań na danych.

Podział operatorów

Arytmetyczne +. -.*, /, **, %, //
Relacyjne <, <=, >, >=, !=, ==
Logiczne or, and, not
Bitowe |, &, ^, ~, <<, >>
Przynależności in, not in
Tożsamości is, is not

 

Ważność operatorów

Określa kolejność wykorzystania operatora (kolejność wykonywania działań). Im wyżej w tabeli – tym ważniejszy.

Operator Opis
** potęga
~, +, – bitowa inwersja, symbol dodatnia, symbol ujemna
*, /, %, // iloczyn, iloraz, reszta z dzielenia, dzielenie całkowite
+, – suma, różnica
>>, << przesunięcia bitowe
& bitowe AND
^ ,| bitowe XOR, bitowe OR
<=, < ,> ,>= mniejszy lub równy, mniejszy, większy, większy lub równy
<> ,== ,!= różny, równy, różny
= ,%= ,/= ,//= ,-= ,+= ,*=, **= operatory przypisania
is , is not operatory tożsamości
in, not in operatory przynależności
not , or , and operatory logiczne

 

Podobnie jak w matematyce ważna jest kolejność wykonywania działań. Powyższa tabela pozwala przewidzieć zachowanie programu w zależności od tego jak dane działanie napiszemy.

Weźmy dla przykładu proste działanie:

3 + 2 * 4

 

Nie biorąc pod uwagę ważności operatorów działania wykonalibyśmy kolejno od lewej, do prawej. Dało by to nam błędny wynik 20.

Spoglądając na powyższą tabelę wiemy, że symbol iloczynu jest wyżej położony w tabeli niż symbol sumy. Zatem najpierw wykonujemy mnożenie (2 * 4 = 8) następnie sumę (3 + 8 = 11). W ten sposób otrzymujemy właściwy wynik.

Aby nie mieć problemów z kolejnością wykonywania działań, ważnością operatorów i przede wszystkim dbając o czytelność kodu, starajmy się wykorzystywać nawiasy.

3 + (2 * 4)

 

Aby widzieć ocenę lekcji - Zaloguj się