Twoje Centrum Szkoleniowe

Nauczmy się dziś czegoś nowego!

Kurs programowania - Python

PYTHON Funkcje | funkcje wbudowane

 

Wprowadzenie

Język Python oferuje szeroki zestaw funkcji wbudowanych, które są dostępne "od ręki", bez konieczności importowania dodatkowych modułów czy bibliotek. Te funkcje są niezwykle użyteczne i mogą znacznie przyspieszyć proces programowania, eliminując potrzebę pisania własnych funkcji do realizacji podstawowych zadań. W tej lekcji przedstawimy listę tych funkcji wraz z krótkim opisem ich działania i zastosowania.

Niektóre z tych funkcji, takie jak float(), input(), int(), print() czy range(), mogą być już Wam znane z poprzednich lekcji. Dzięki temu, że są wbudowane w język, możemy je używać w dowolnym momencie, co znacznie ułatwia pracę.

Lista Funkcji Wbudowanych

Funkcje Matematyczne i Logiczne

 • abs(x): Zwraca wartość bezwzględną liczby x.
print(abs(-5)) # Wynik: 5

 

 • all(iterable): Zwraca True, jeśli wszystkie elementy w iterowalnym obiekcie są prawdziwe.
print(all([True, True, False])) # Wynik: False

 

 • any(iterable): Zwraca True, jeśli choć jeden element w iterowalnym obiekcie jest prawdziwy.
print(any([False, False, True])) # Wynik: True

 

 • divmod(a, b): Zwraca parę (a // b, a % b).
print(divmod(7, 2)) # Wynik: (3, 1)

 

 • max(iterable): Zwraca największy element z iterowalnego obiektu.
print(max([1, 2, 3])) # Wynik: 3

 

 • min(iterable): Zwraca najmniejszy element z iterowalnego obiektu.
print(min([1, 2, 3])) # Wynik: 1

 

 • pow(x, y): Zwraca x podniesione do potęgi y.
print(pow(2, 3)) # Wynik: 8

 

 • round(x[, n]): Zaokrągla liczbę x do n miejsc po przecinku.
print(round(3.14159, 2)) # Wynik: 3.14

 

 • sum(iterable): Zwraca sumę wszystkich elementów w iterowalnym obiekcie.
print(sum([1, 2, 3])) # Wynik: 6

 

Funkcje Konwersji Typów

 • ascii(obj): Zwraca string reprezentujący obiekt, zamieniając niestandardowe znaki na sekwencje ucieczkowe.
print(ascii("ążśźć")) # Wynik: '\u0105\u017c\u015b\u017a\u0107'

 

 • bin(x): Konwertuje liczbę całkowitą na string binarny.
print(bin(10)) # Wynik: '0b1010'

 

 • bool(x): Konwertuje x na wartość logiczną.
print(bool(0), bool(1)) # Wynik: False True

 

 • bytearray([source[, encoding]]): Zwraca nową tablicę bajtów.
 • bytes([source[, encoding]]): Zwraca nowy obiekt bajtów.
print(bytearray('hello', 'utf-8'), bytes('hello', 'utf-8')) # Wynik: bytearray(b'hello') b'hello'

 

 • chr(x): Zwraca string reprezentujący znak o kodzie x.
print(chr(97)) # Wynik: 'a'

 

 • complex([real[, imag]]): Zwraca liczbę zespoloną.
(complex(2, 3)) # Wynik: (2+3j)

 

 • float(x): Konwertuje x na liczbę zmiennoprzecinkową.
print(float(10)) # Wynik: 10.0

 

 • hex(x): Konwertuje liczbę całkowitą na string heksadecymalny.
 • oct(x): Konwertuje liczbę całkowitą na string ósemkowy.
print(hex(15), oct(8)) # Wynik: '0xf' '0o10'

 

 • int(x): Konwertuje x na liczbę całkowitą.
print(int('10')) # Wynik: 10

 

 • ord(c): Zwraca liczbę całkowitą reprezentującą znak Unicode.
print(ord('a')) # Wynik: 97

 

 • str(x): Konwertuje x na string.
print(str(10)) # Wynik: '10'

 

Funkcje Operujące na Kolekcjach

 • enumerate(iterable, start=0): Zwraca iterator generujący pary (indeks, element).
for index, value in enumerate(["a", "b", "c"], start=1):
  print(index, value) # Wynik: 1 a, 2 b, 3 c

 

 • filter(function, iterable): Filtruje elementy iterowalnego obiektu.
nums = [1, 2, 3, 4, 5]
even_nums = filter(lambda x: x % 2 == 0, nums)
print(list(even_nums)) # Wynik: [2, 4]

 

 • frozenset([iterable]): Zwraca niemodyfikowalny zbiór.
frozen = frozenset(["a", "b", "c"])
print(frozen) # Wynik: frozenset({'a', 'b', 'c'})

 

 • iter(obj): Zwraca iterator dla obiektu.
mylist = iter(["apple", "banana", "cherry"])
print(next(mylist)) # Wynik: apple

 

 • len(s): Zwraca liczbę elementów w obiekcie.
print(len([1, 2, 3])) # Wynik: 3

 

 • list([iterable]): Konwertuje iterowalny obiekt na listę.
mylist = list(range(3))
print(mylist) # Wynik: [0, 1, 2]

 

 • map(function, iterable, ...): Stosuje funkcję do każdego elementu iterowalnego obiektu.
nums = [1, 2, 3, 4, 5]
squared = map(lambda x: x**2, nums)
print(list(squared)) # Wynik: [1, 4, 9, 16, 25]

 

 • range([start], stop[, step]): Zwraca sekwencję liczb.
nums = range(1, 10, 2)
print(list(nums)) # Wynik: [1, 3, 5, 7, 9]

 

 • reversed(seq): Zwraca odwróconą wersję sekwencji.
nums = reversed([1, 2, 3])
print(list(nums)) # Wynik: [3, 2, 1]

 

 • set([iterable]): Zwraca nowy zbiór.
myset = set([1, 2, 2, 3, 3])
print(myset) # Wynik: {1, 2, 3}

 

 • slice(start, stop[, step]): Zwraca obiekt wycinka używany do indeksowania sekwencji.
nums = [1, 2, 3, 4, 5]
a_slice = slice(1, 4)
print(nums[a_slice]) # Wynik: [2, 3, 4]

 

 • sorted(iterable[, key][, reverse]): Zwraca posortowaną listę elementów.
nums = sorted([3, 1, 2], reverse=True)
print(nums) # Wynik: [3, 2, 1]

 

 • tuple([iterable]): Konwertuje iterowalny obiekt na krotkę.
mytuple = tuple([1, 2, 3])
print(mytuple) # Wynik: (1, 2, 3)

 

 • zip(*iterables): Zwraca iterator generujący krotki, łącząc elementy z kilku iterowalnych obiektów.
a = [1, 2, 3]
b = ["a", "b", "c"]
zipped = zip(a, b)
print(list(zipped)) # Wynik: [(1, 'a'), (2, 'b'), (3, 'c')]

 

Funkcje Operujące na Obiektach i Ich Atrybutach

 • callable(obj): Sprawdza, czy obiekt jest wywoływalny.
def funkcja(): pass
print(callable(funkcja)) # Wynik: True

 

 • delattr(obj, name): Usuwa atrybut z obiektu.
class Klasa:
  x = 5
obj = Klasa()
delattr(obj, 'x')
print(hasattr(obj, 'x')) # Wynik: False

 

 • getattr(obj, name[, default]): Pobiera atrybut obiektu.
class Klasa:
  x = 5
obj = Klasa()
print(getattr(obj, 'x')) # Wynik: 5

 

 • globals(): Zwraca słownik globalnych symboli.
x = 10
print(globals()['x']) # Wynik: 10

 

 • hasattr(obj, name): Sprawdza, czy obiekt ma dany atrybut.
class Klasa:
  x = 5
obj = Klasa()
print(hasattr(obj, 'x')) # Wynik: True

 

 • hash(obj): Zwraca wartość hashującą obiektu.
x = 'test'
print(hash(x)) # Wynik: (unikalna wartość hash)

 

 • id(obj): Zwraca unikatowy identyfikator obiektu.
x = 'test'
print(id(x)) # Wynik: (unikalny identyfikator)

 

 • isinstance(obj, classinfo): Sprawdza, czy obiekt jest instancją klasy.
x = 5
print(isinstance(x, int)) # Wynik: True

 

 • issubclass(class, classinfo): Sprawdza, czy klasa jest podklasą innej klasy.
class Rodzic: pass
class Dziecko(Rodzic): pass
print(issubclass(Dziecko, Rodzic)) # Wynik: True

 

 • locals(): Zwraca słownik lokalnych symboli.
def funkcja():
  x = 10
  print(locals()['x']) # Wynik: 10
funkcja()

 

 • setattr(obj, name, value): Ustawia wartość atrybutu obiektu.
class Klasa:
  x = 5
obj = Klasa()
setattr(obj, 'x', 10)
print(obj.x) # Wynik: 10

 

 • type(obj): Zwraca typ obiektu.
x = 'test'
print(type(x)) # Wynik: <class 'str'>

 

 • vars([obj]): Zwraca słownik atrybutów obiektu.
class Klasa:
  x = 5
  y = 10
obj = Klasa()
print(vars(obj)) # Wynik: {'x': 5, 'y': 10}

 

Funkcje Pomocnicze i Inne

 • compile(source, filename, mode): Kompiluje kod źródłowy.
kod = 'print(42)'
skompilowany_kod = compile(kod, '', 'exec')
exec(skompilowany_kod) # Wynik: 42

 

 • dir([obj]): Zwraca listę atrybutów obiektu.
print(dir(5)) # Wynik: lista atrybutów i metod dla int

 

 • eval(expression[, globals[, locals]]): Wykonuje kod Pythona zapisany jako string.
x = 7
print(eval('x + 5')) # Wynik: 12

 

 • exec(object[, globals[, locals]]): Dynamicznie wykonuje kod Pythona.
exec('a = 5\nb = 10\nprint(a + b)') # Wynik: 15

 

 • format(value[, format_spec]): Formatuje wartość.
print(format(0.5, '%')) # Wynik: 50.000000%

 

 • help([obj]): Wyświetla pomoc dla obiektu.
help(print)

 

 • input([prompt]): Pobiera dane wejściowe od użytkownika.
name = input('Jak masz na imię? ')
print(name)

 

 • memoryview(obj): Zwraca obiekt widoku pamięci.
bajty = bytes([0, 1, 2, 3, 4])
widok = memoryview(bajty)
print(widok[1]) # Wynik: 1

 

 • next(iterator[, default]): Pobiera następny element z iteratora.
iterator = iter([1, 2, 3])
print(next(iterator)) # Wynik: 1

 

 • object(): Zwraca nowy obiekt bez cech.
obj = object()
print(type(obj)) # Wynik: <class 'object'>

 

 • open(filename[, mode]): Otwiera plik.
with open('plik.txt', 'r') as file:
print(file.read())

 

 • print(*objects, sep=' ', end='\n', file=sys.stdout, flush=False): Drukuje obiekty.

 

print("Hello", "World", sep='-', end='!\n') # Wynik: Hello-World!

 

 • property(fget=None, fset=None, fdel=None, doc=None): Zwraca atrybut jako właściwość.
class Klasa:
  def __init__(self):
    self._x = None
  
  def get_x(self):
    return self._x
  
  def set_x(self, value):
    self._x = value
  
  def del_x(self):
    del self._x
  
  x = property(get_x, set_x, del_x, "Jestem 'x'.")

obj = Klasa()
obj.x = 5
print(obj.x) # Wynik: 5

 

 • repr(obj): Zwraca string reprezentujący obiekt.
print(repr(5)) # Wynik: '5'

 

 • staticmethod(function): Zwraca statyczną metodę dla funkcji.
class Klasa:
  @staticmethod
  def statyczna_metoda():
    return "Witaj!"

print(Klasa.statyczna_metoda()) # Wynik: Witaj!

 

 • super([type[, obj-or-type]]): Zwraca tymczasowy obiekt typu super.
class Rodzic:
  def metoda(self):
    return "Rodzic"

class Dziecko(Rodzic):
  def metoda(self):
    return super().metoda() + " i Dziecko"

obj = Dziecko()
print(obj.metoda()) # Wynik: Rodzic i Dziecko

 

 • __import__(name[, globals[, locals[, fromlist[, level]]]]): Zaawansowana funkcja do importowania modułów.
math = __import__('math', globals(), locals(), [], 0)
print(math.sqrt(9)) # Wynik: 3.0

 

Aby widzieć ocenę lekcji - Zaloguj się